0 312 343 34 34

/

İşçi Blokları Mah. Mevlana Blv NO:160 / ANKARA

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KYK)

Veri Sorumlusunun Kimliği

VERİ SORUMLUSU : Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No:160 Çankaya ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 160171

MERSİS NUMARASI  : 0535017949800024

TELEFON : 0 312 343 34 34

KEP ADRESİ : kayaturizm@hs03.kep.tr

 

İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır.

 

Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir.

 

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

 

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.

 

İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz.

 

İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir.

 

SİZE EN UYGUN OLAN VERİ KONUSU KİŞİ GRUBUNU SEÇEREK,

AYDINLATMA METNİ’ NE ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

 

 • POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği

  VERİ SORUMLUSU : Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

  ADRESİ : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No:160 Çankaya ANKARA

  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

  TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 160171

  MERSİS NUMARASI  : 0535017949800024

  TELEFON : 0 312 343 34 34

  KEP ADRESİ : kayaturizm@hs03.kep.tr

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

   Web sitemizdeki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler;

  • İsim ve soy isim, görev unvanı şeklindeki kimlik bilgileriniz,

  • E-posta adresi, firma adı, teklif alınmak istenilen il, adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,

  • Faaliyet alanı, talep bilgisi, fatura bilgisi şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz

   

   Şirket merkezimizdeki, showroom ve ofislerimizdeki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler;

  • İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz,

  • E-posta adresi, firma adı, adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,

  • Faaliyet alanı, talep bilgisi, fatura bilgisi şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz

  • CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları ile yine bu kapsamda görsel bilgileriniz

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  • İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Karşılanması

  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

  • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği

  • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Amaçlarıyla işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

  Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

  • Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi

  Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket merkezi, showroom, ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

   

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel verileriniz;

   

  • Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  • Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.

  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.

  • Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

  • Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

  Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda işlenmektedir

  • Yukarıda sayılan haller dışında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması şartıyla işlenmektedir

  Yasal Haklarınız

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ ne başvurarak;

  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

  a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

   

  Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya

  • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya

  • Mobil imza kullanmak suretiyle veya

  • Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  • Talep konusu bulunması gereklidir

  • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

  Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;

   

  • Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,

  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

   

  Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

  Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.

   

  Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.

   

  Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

   

  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

   

   

   

 • ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği

  VERİ SORUMLUSU : Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

  ADRESİ : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No:160 Çankaya ANKARA

  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

  TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 160171

  MERSİS NUMARASI  : 0535017949800024

  TELEFON : 0 312 343 34 34

  KEP ADRESİ : kayaturizm@hs03.kep.tr

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

  • İsim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi şeklindeki kimlik bilgileriniz,

  • E-posta adresi, teslimat/posta adresi, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,

  • Bulunduğunuz yerin konum bilgileri şeklindeki lokasyon bilgileriniz,

  • Satın alma ve iade işlemleri kapsamında hukuki işlem bilgileriniz,

  • Satın alma ve iade işlemleri nedeniyle banka kayıtları şeklindeki finans bilgileriniz,

  • Fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,

  • Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler kapsamında risk yönetimi bilgileriniz

  • Alışveriş geçmişi bilgileri şeklindeki pazarlama bilgileriniz

  • CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları ile yine bu kapsamda görsel bilgileriniz

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satın Alım süreçlerinin yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek hizmetlerinin yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış süreçlerinin yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Sistemsel sorunların çözümü

  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşme taraflarına ait ve sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan ticari, mali ve hukuki sorumlulukların gerçekleştirilmesi

  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Talep ve Şikayetlerin Takibi

  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

  • Ürün / Hizmetlerin satın alma ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Amaçlarıyla işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

  Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

  • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri

  • İş ortakları,

  • İştirakler ve bağlı ortaklıklar

  • Tedarikçiler

  • Topluluk şirketleri

  • Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi

  Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; kamera kayıtları gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi, showroom, ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

   

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel verileriniz;

   

  • Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  • Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.

  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.

  • Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

  • Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

   

  Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda

  • Yukarıda sayılan haller dışında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması şartıyla işlenmektedir

  Yasal Haklarınız

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

   

  a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

  Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya

  • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya

  • Mobil imza kullanmak suretiyle veya

  • Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  • Talep konusu bulunması gereklidir

  • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

   

  Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;

   

  • Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,

  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

  Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

  Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.

   

  Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.

   

  Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

   

  Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

   

   

   

   

   

 • ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği

  VERİ SORUMLUSU : Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

  ADRESİ : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No:160 Çankaya ANKARA

  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

  TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 160171

  MERSİS NUMARASI  : 0535017949800024

  TELEFON : 0 312 343 34 34

  KEP ADRESİ : kayaturizm@hs03.kep.tr

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

  • İsim, soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz,

  • Telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,

  • CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları ile yine bu kapsamda görsel bilgileriniz

  • Plaka bilgisi şeklindeki araç bilgileriniz

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

  • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi

  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

  • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi

  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

  • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

  Amaçlarıyla işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

  Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

  • Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi

  Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; kamera kayıtları gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi, showroom, ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

   

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel verileriniz;

   

  • Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  • Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.

  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.

  • Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

  • Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

   

  Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda

  • Yukarıda sayılan haller dışında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması şartıyla işlenmektedir

  Yasal Haklarınız

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

   

  a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

   

  Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya

  • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya

  • Mobil imza kullanmak suretiyle veya

  • Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  • Talep konusu bulunması gereklidir

  • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

  Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;

   

  • Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,

  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

   

  Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

  Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.

   

  Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.

   

  Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

   

  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

   

   

   

   

   

   

   

 • TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği

  VERİ SORUMLUSU : Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

  ADRESİ : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No:160 Çankaya ANKARA

  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

  TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 160171

  MERSİS NUMARASI  : 0535017949800024

  TELEFON : 0 312 343 34 34

  KEP ADRESİ : kayaturizm@hs03.kep.tr

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

  • İsim, soy isim, TC kimlik numarası, sürücü belgesi şeklindeki kimlik bilgileriniz,

  • E-posta adresi, ikametgah/posta adresi, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,

  • Ticari ilişkilerin yürütülmesi kapsamında hukuki işlem bilgileriniz

  • Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler kapsamında risk yönetimi bilgileriniz

  • Banka adı ve şubesi, hesap numarası, IBAN numarası şeklindeki finans bilgileriniz

  • Ticari ilişkilerin yürütülmesi kapsamında mesleki deneyim bilgileriniz

  • CCTV kamera kayıtları şeklindeki fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz ile yine bu kapsamda görsel bilgileriniz

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz;

  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Amaçlarıyla işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde veri sahibi kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

   

  Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

  • Mesleki faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan hallerde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ve

  • Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi

  Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda, kamera kayıtları gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi ve ofislerde sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

   

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel verileriniz;

   

  • Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  • Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.

  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.

  • Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

  • Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

   

  Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda

  • Yukarıda sayılan haller dışında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması şartıyla işlenmektedir

   Yasal Haklarınız

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde; anılan Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

   

  a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

   

  Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya

  • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya

  • Mobil imza kullanmak suretiyle veya

  • Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  • Talep konusu bulunması gereklidir

  • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

  Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;

   

  • Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,

  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

   

  Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

   

  Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.

   

  Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.

   

  Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

   

  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

   

   

   

 • TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği

  VERİ SORUMLUSU : Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

  ADRESİ : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No:160 Çankaya ANKARA

  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

  TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 160171

  MERSİS NUMARASI  : 0535017949800024

  TELEFON : 0 312 343 34 34

  KEP ADRESİ : kayaturizm@hs03.kep.tr

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

  • İsim, soy isim, TC kimlik numarası, vergi sicil numarası, araç plaka bilgisi, araç ruhsat fotokopisi şeklindeki kimlik bilgileriniz,

  • E-posta adresi, işyeri unvan ve adresi, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,

  • Ticari ilişkilerin yürütülmesi kapsamında hukuki işlem bilgileriniz

  • Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler kapsamında risk yönetimi bilgileriniz

  • Banka adı ve şubesi, hesap numarası, IBAN numarası şeklindeki finans bilgileriniz

  • Ticari ilişkilerin yürütülmesi kapsamında mesleki deneyim bilgileriniz,

  • CCTV kamera kayıtları şeklindeki fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz ile yine bu kapsamda görsel bilgileriniz

  • Plaka bilgisi, ruhsat fotokopisi şeklindeki araç bilgileriniz

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz;

  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Amaçlarıyla işlenmektedir.

   

  Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde veri sahibi kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

   

  Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

  • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

  • İş Ortakları

  • İştirakler ve bağlı ortaklıklar

  • Topluluk Şirketleri

  • Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi

  Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda, kamera kayıtları gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle şirket merkezi ve ofislerde sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

   

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel verileriniz;

   

  • Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  • Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.

  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.

  • Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

  • Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

   

  Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında,

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda

  • Yukarıda sayılan haller dışında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması şartıyla işlenmektedir

  Yasal Haklarınız

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde; anılan Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

   

  a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

   

  Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya

  • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya

  • Mobil imza kullanmak suretiyle veya

  • Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  • Talep konusu bulunması gereklidir

  • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

  Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;

   

  • Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,

  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

   

  Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

  Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.

   

  Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.

   

  Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

   

  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

   

   

   

   

   

t:

f:

email:

İşçi Blokları Mah. (Mevlana Blv) NO:160 / ANKARA

0 312 343 34 34 - 33

0 312 343 34 35

 info@kayaturizm.com.tr

0 312 343 34 34